آخرین لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ گیتی پسند

تاریخ 1401/02/08

 قیمت لوله نیوپایپ

لوله نیوپایپ 16                                         152.200             ريال

لوله نیوپایپ 20                                         273.600           ريال

لوله نیوپایپ 25                                         461.700           ريال

لوله نیوپایپ 32                                         718.200           ريال

لوله نیوپایپ 40                                         1.333.800           ريال

لوله نیوپایپ 50                                         1.727.100        ريال

لوله نیوپایپ 63                                         2.188.800        ريال

مغزی نیوپایپ 1/2                                     258.900           ريال

مغزی نیوپایپ 3/4                                     475.300           ريال

مغزی نیوپایپ 1                                        751.600           ريال

مغزی نیوپایپ 11/4                                   828.400           ريال

مغزی نیوپایپ 11/2                                   1.072.000           ريال

مغزی نیوپایپ 2                                        2.346.000           ريال

مغزی بلند 2/1 طول 50 م م نیوپایپ                495.000           ريال

 

 

 

مغزی روپیچ تو پیچ بلند 1/2 طول 50 م م نیوپایپ             545.000           ريال

تبدیل روپیچ 1//2 * توپیچ 3/4 نیوپایپ              594.000           ريال

تبدیل روپیچ 3/4 *توپیچ 1/2 (طرحB) نیوپایپ   248.500           ريال

تبدیل روپیچ 3/4 *توپیچ 1/2 نیوپایپ               484.300           ريال

تبدیل توپیچ 1 *روپیچ 3/4 نیوپایپ                  662.000           ريال

تبدیل توپیچ 1 *روپیچ 1/2 نیوپایپ                 260.700           ريال

تبدیل روپیچ 1 *توپیچ 3/4 نیوپایپ                  641.200           ريال

تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 3/4 نیوپایپ                 346.470           ريال

تبدیل توپیچ 1 * روپیچ 11/4 نیوپایپ               295.540           ريال

تبدیل تو پیچ 3/4 * روپیچ 11/4 نیوپایپ                       356.600           ريال

تبدیل روپیچ 11/2 * توپیچ 1 نیوپایپ               461.240           ريال

تبدیل روپیچ 11/2 * توپیچ 11/4 نیوپایپ          528.000           ريال

زانو رزوای 90 درجه 1/2 نیوپایپ                 355.910           ريال

زانو رزوای 90 درجه 3/4 نیوپایپ                 527.720           ريال

چپقی 1/2 نیوپایپ                                      502.500           ريال

چپقی 3/4 نیوپایپ                                      823.700           ريال

چپقی 1 نیوپایپ                                         1.170.800           ريال

چپقی مخصوص شیر هواگیری توپیچ 1/2

روپیچ 1 نیوپایپ                                        938.700             ريال

مهره ماسوره 1/2*16 نیوپایپ                       393.500           ريال

مهره ماسوره 1/2*20 نیوپایپ                       475.000           ريال

مهره ماسوره 3/4*20 نیوپایپ                       578.500           ريال

مهره ماسوره 3/4*25 نیوپایپ                      739.700           ريال

مهره ماسوره 1*25 نیوپایپ                         1.001.500           ريال

مهره ماسوره 1*32 نیوپایپ                         1.102.400           ريال

مهره ماسوره 11/4*40 نیوپایپ                   1.795.600           ريال

 

بست لوله 16 نیوپایپ                                  6.100               ريال

بست لوله 20 نیوپایپ                                  7.200               ريال

بست لوله 25 نیوپایپ                                  7.800               ريال

بست لوله 32 نیوپایپ                                  14.000             ريال

بست لوله 40 نیوپایپ                                  19.500             ريال

بست زوج لوله 16 نیوپایپ                            11.000               ريال

بست زوج لوله 20 نیوپایپ                            11.400               ريال

بست زوج لوله 25 نیوپایپ                            12.800             ريال

بست خاردار لوله 16 نیوپایپ                         2.200               ريال

درپوش پلاستیکی پایه بلند 1/2 نیوپایپ             17.100             ريال

درپوش پلاستیکی پایه بلند (طرح جدید) 1/2 نیوپایپ  13.900           ريال

درپوش پلاستیکی پایه بلند 3/4 نیوپایپ             34.400             ريال

درپوش پلاستیکی پایه بلند 1 نیوپایپ                53.500             ريال

 

درپوش پلاستیکی ارینگ دار 1/2 نیوپایپ         11.500             ريال

صفحه نصب تک نیوپایپ 73                         22.300             ريال

صفحه نصب زوج 153 م م نیوپایپ                 44.500             ريال

صفحه نصب زوج 280 م م نیوپایپ                 66.800             ريال

صفحه نصب زوج رادیاتور 500 م م نیوپایپ      107.800           ريال

صفحه نصب زوج قوس دار 280 م م نیوپایپ     68.400             ريال

صفحه نصب زیر پکیج نیوپایپ                      116.400           ريال

کلکتور مدولار(b2)(1/2*1) نیوپایپ               843.640           ريال

کلکتور مدولار(b3)(1/2*1) نیوپایپ               1.223.260        ريال

کلکتور مدولار(b4)(1/2*1) نیوپایپ               1.631.420        ريال

 

کلکتور (b2)(2/1*4/3) نیوپایپ                    934.410           ريال

کلکتور (b3)(2/1*4/3) نیوپایپ                    1.401.620        ريال

کلکتور (b4)(2/1*4/3) نیوپایپ                    1.827.290        ريال

کلکتور (b5)(2/1*4/3) نیوپایپ                    2.284.140        ريال

کلکتور (2b)(1/2*1) نیوپایپ                                   1.706.700        ريال

کلکتور (3b)(1/2*1) نیوپایپ                                   2.560.000        ريال

کلکتور (4b)(1/2*1) نیوپایپ                                   3.337.400        ريال

کلکتور (5b)(1/2*1) نیوپایپ                                   5.254.600        ريال

کلکتور (6b)(1/2*1) نیوپایپ                                   6.304.500        ريال

کلکتور (7b)(1/2*1) نیوپایپ                                   7.352.100        ريال

کلکتور (8b)(1/2*1) نیوپایپ                                   8.400.300        ريال

کلکتور (9b)(1/2*1) نیوپایپ                                   9.242.300        ريال

کلکتور (10b)(1/2*1) نیوپایپ                                10731.400        ريال

کلکتور (11b)(1/2*1) نیوپایپ                               11.175.500        ريال

کلکتور (12b)(1/2*1) نیوپایپ                               12.193.500        ريال

کلکتور (b3)(4/3*1) نیوپایپ                                   2.877.640        ريال

کلکتور (b4)(4/3*1) نیوپایپ                                   3.666.010        ريال

کلکتور (b5)(4/3*1) نیوپایپ                                   4.911.250        ريال

کلکتور (b6)(4/3*1) نیوپایپ                                   5.004.380        ريال

کلکتور (b4)(2/1*4/11) نیوپایپ                  3.118.770        ريال

کلکتور (b5)(2/1*4/11) نیوپایپ                  3.896.730        ريال

کلکتور (b6)(2/1*4/11) نیوپایپ                  4.572.120        ريال

کلکتور (b7)(2/1*4/11) نیوپایپ                  5.332.900        ريال

کلکتور (b8)(2/1*4/11) نیوپایپ                  6.230.170        ريال

کلکتور (b9)(2/1*4/11) نیوپایپ                  6.855.120        ريال

کلکتور (b10)(2/1*4/11) نیوپایپ                7.618.360        ريال

کلکتور (b11)(2/1*4/11) نیوپایپ                8.381.610        ريال

کلکتور (b12)(2/1*4/11) نیوپایپ                9.347.010        ريال

کلکتور (b3)(4/3*4/11) نیوپایپ                  3.692.260        ريال

کلکتور (b4)(4/3*4/11) نیوپایپ                  4.819.640        ريال

کلکتور (b5)(4/3*4/11) نیوپایپ                  5.949.810        ريال

کلکتور (b6)(4/3*4/11) نیوپایپ                  7.091.900        ريال

کلکتور (b4)(2/1*2/11) نیوپایپ                  6.513.600        ريال

کلکتور (b5)(2/1*2/11) نیوپایپ                  8.649.880        ريال

کلکتور (b6)(2/1*2/11) نیوپایپ                  10.378.750      ريال

کلکتور (b7)(2/1*2/11) نیوپایپ                  12.106.910      ريال

کلکتور (b8)(2/1*2/11) نیوپایپ                  13.835.880      ريال

کلکتور (b9)(2/1*2/11) نیوپایپ                  15.563.810      ريال

کلکتور (b3)(4/3*2/11) نیوپایپ                  4.942.730        ريال

کلکتور (b4)(4/3*2/11) نیوپایپ                  7.090.100        ريال

کلکتور (b5)(4/3*2/11) نیوپایپ                  8.860.610        ريال

کلکتور (b6)(4/3*2/11) نیوپایپ                  10.381.280      ريال

کلکتور (b7)(4/3*2/11) نیوپایپ                  12.110.330      ريال

کلکتور (b8)(4/3*2/11) نیوپایپ                  13.839.250      ريال

کلکتور (b9)(4/3*2/11) نیوپایپ                  15.567.320      ريال

درپوش فلزی روپیچ 4/3 نیوپایپ                    296.930           ريال

درپوش فلزی روپیچ 1 نیوپایپ                       293.740           ريال

درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار 1 نیوپایپ            281.010           ريال

درپوش فلزی روپیچ 4/11 نیوپایپ                  483.860           ريال

درپوش فلزی روپیچ 2/11 نیوپایپ                  527.940           ريال

درپوش فلزی مخصوص هواگیری 1 نیوپایپ       299.810           ريال

درپوش فلزی مخصوص هواگیری 4/11 نیوپایپ  516.020           ريال

درپوش هواگیری کلکتور مدولار4/11باخروجی 2/1 نیوپایپ                       427.910           ريال

درپوش فلزی مخصوص هواگیری 2/11 نیوپایپ  541.710           ريال

درپوش هواگیری کلکتور مدولار2/11باخروجی 2/1 نیوپایپ                       491.910           ريال

پیچ هواگیری دستی نیوپایپ                           70.770             ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b3)(16*1) نیوپایپ                       16.846.830      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b4)(16*1) نیوپایپ                       22.234.30        ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b5)(16*1) نیوپایپ                       27.226.650      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b6)(16*1) نیوپایپ                       32.545.100      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b7)(16*1) نیوپایپ                       38.423.200      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر پرسی (b8)(16*1) نیوپایپ                       43.694.970      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b3)(16*1) نیوپایپ                       15.697.940      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b4)(16*1) نیوپایپ                       20.82.650        ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b5)(16*1) نیوپایپ                       25.906.350      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b6)(16*1) نیوپایپ                       30.933.530      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b7)(16*1) نیوپایپ                       35.412.240      ريال

کلکتور ترموستاتیک رفت وبرگشت باشیر کوپلی (b8)(16*1) نیوپایپ                       41.277.040      ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b2((16*1) نیوپایپ                                               1.777.160        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b3((16*1) نیوپایپ                                               2.660.880        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b4((16*1) نیوپایپ                                               3.548.980        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b5((16*1) نیوپایپ                                               4.435.010        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b6((16*1) نیوپایپ                                               5.312.960        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b7((16*1) نیوپایپ                                               6.210.560        ريال

نیوکلکتور با شیر تنظیم دبی (b8((16*1) نیوپایپ                                               7.095.660        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 45*45 س م نیوپایپ                                         4.930.000        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 65*45 س م نیوپایپ                                         6.330.000        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 95*45 س م نیوپایپ                                         9.480.000        ريال

جعبه کلکتور ترموستاتیک 50*60 س م نیوپایپ                                      7.730.000        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 85*45 س م نیوپایپ                                         8.130.000        ريال

جعبه کلکتور ترموستاتیک 50*80 س م نیوپایپ                                      9.490.000        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 75*45 س م نیوپایپ                                         7.400.000        ريال

جعبه کلکتور همراه پایه 125*45 س م نیوپایپ                                       12.300.000      ريال

جعبه کلکتورطرح جدید همراه پایه 75*45 س م نیوپایپ                            6.800.000        ريال

جعبه کلکتورطرح جدید همراه پایه 85*45 س م نیوپایپ                            7.330.000        ريال

پایه کلکتور نیوپایپ                                    15.600             ريال

بست کلکتور 4/3 نیوپایپ                             8.700               ريال

بست کلکتور 1 نیوپایپ                                9.900               ريال

بست کلکتور 4/11 نیوپایپ                           12.000             ريال

بست کلکتور 2/11 نیوپایپ                           13.200             ريال

بوشن پرسی 16 نیوپایپ                               274.360           ريال

بوشن پرسی 20 نیوپایپ                               370.390           ريال

بوشن پرسی 25 نیوپایپ                               555.030           ريال

بوشن پرسی 32 نیوپایپ                               776.880           ريال

بوشن پرسی 40 نیوپایپ                               2.942.380        ريال

بوشن پرسی 50 نیوپایپ                               4.844.380        ريال

بوشن پرسی 63 نیوپایپ                               7.638.200        ريال

تبدیل پرسی 16*20 نیوپایپ                         324.480           ريال

تبدیل پرسی 16*25 نیوپایپ                         459.980           ريال

تبدیل پرسی 20*25 نیوپایپ                         519.780           ريال

تبدیل پرسی 20*32 نیوپایپ                         533.770           ريال

تبدیل پرسی 25*32 نیوپایپ                         652.480           ريال

تبدیل پرسی 40*25 نیوپایپ                         2.544.130        ريال

تبدیل پرسی 40*32 نیوپایپ                         2.759.990        ريال

تبدیل پرسی 50*32 نیوپایپ                         2.791.600        ريال

تبدیل پرسی 50*40 نیوپایپ                         3.290.840        ريال

تبدیل پرسی 63*40 نیوپایپ                         6.405.340        ريال

تبدیل پرسی 63*50 نیوپایپ                         6.792.220        ريال

زانو 90 پرسی 16 نیوپایپ                           407.630           ريال

زانو 90 پرسی 20 نیوپایپ                           515.840           ريال

زانو 90 پرسی 25 نیوپایپ                           759.660           ريال

زانو 90 پرسی 32 نیوپایپ                           986.780           ريال

زانو 90 پرسی 40 نیوپایپ                           4.125.860        ريال

زانو 90 پرسی 50 نیوپایپ                           6.139.240        ريال

زانو 90 پرسی 63 نیوپایپ                           11.696.960      ريال

سه راه پرسی 16 نیوپایپ                             467.760           ريال

سه راه پرسی 20 نیوپایپ                             640.530           ريال

سه راه پرسی 25 نیوپایپ                             1.151.810        ريال

سه راه پرسی 32 نیوپایپ                             1.417.900        ريال

سه راه پرسی 40 نیوپایپ                             5.602.330        ريال

سه راه پرسی 50 نیوپایپ                             10.276.830      ريال

سه راه پرسی 63 نیوپایپ                             15.245.400      ريال

سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 نیوپایپ                       653.830           ريال

سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 نیوپایپ                       519.750           ريال

سه راه تبدیل پرسی 20*16*20 نیوپایپ                       555.620           ريال

سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 نیوپایپ                       745.350           ريال

سه راه تبدیل پرسی 25*16*16 نیوپایپ                       783.920           ريال

سه راه تبدیل پرسی 25*16*20 نیوپایپ                       837.350           ريال

سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 نیوپایپ                       796.850           ريال

سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 نیوپایپ                       891.170           ريال

سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 نیوپایپ                       979.640           ريال

سه راه تبدیل پرسی 32*16*25 نیوپایپ                       1.037.270        ريال

سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 نیوپایپ                       1.172.980        ريال

سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 نیوپایپ                       1.288.340        ريال

سه راه تبدیل پرسی 32*25*25 نیوپایپ                       1.193.170        ريال

سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 نیوپایپ                       1.339.910        ريال

سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 نیوپایپ                       4.817.380        ريال

سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 نیوپایپ                       4.955.240        ريال

سه راه تبدیل پرسی 40*32*32 نیوپایپ                       4.753.350        ريال

سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 نیوپایپ                       5.559.730        ريال

سه راه تبدیل پرسی 50*25*50 نیوپایپ                       6.478.790        ريال

سه راه تبدیل پرسی 50*32*50 نیوپایپ                       6.732.740        ريال

سه راه تبدیل پرسی 50*40*50 نیوپایپ                       7.334.020        ريال

سه راه تبدیل پرسی 63*25*63 نیوپایپ                       11.527.930      ريال

سه راه تبدیل پرسی 63*32*63 نیوپایپ                       12.027.320      ريال

سه راه تبدیل پرسی 63*40*63 نیوپایپ                       12.370.310      ريال

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 2/1*16 نیوپایپ                 572.650           ريال

زانو صفحه دارپلیمری توپیچ پرسی 2/1*16 نیوپایپ        398.970           ريال

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 2/1*20 نیوپایپ                 658.610           ريال

زانو صفحه دارپلیمری توپیچ پرسی 2/1*20 نیوپایپ        533.800           ريال

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 4/3*16 نیوپایپ                 591.520           ريال

زانو صفحه دار توپیچ پرسی 4/3*20 نیوپایپ                 719.310           ريال

سه راه 90 صفحه دار توپیچ پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ   729.310           ريال

سه راه 90 صفحه دار توپیچ پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ   840.320           ريال

سه راه صفحه دار توپیچ پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ        731.480           ريال

سه راه صفحه دار توپیچ پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ        931.840           ريال

سه راه 90 دیواری پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ              481.600           ريال

سه راه 90 دیواری پرسی 16*2/1*16 طرح B نیوپایپ    634.190           ريال

سه راه 90 دیواری پرسی 20*2/1*16 نیوپایپ              640.330           ريال

سه راه 90 دیواری پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ              685.470           ريال

سه راه 90 دیواری پرسی 16*2/1*20 نیوپایپ              662.900           ريال

زانو دیواری پرسی 2/1*16 نیوپایپ                            338.520           ريال

زانو دیواری پرسی 2/1*20 نیوپایپ                            338.520           ريال

زانو دیواری پرسی 4/3*25 نیوپایپ                            971.440           ريال

زانو دیواری پرسی 1*32 نیوپایپ                               1.091.540        ريال

سه راه دیواری پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ                   746.600           ريال

سه راه دیواری پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ                   952.050           ريال

سه راه دیواری موازی پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ          1.054.690        ريال

سه راه دیواری موازی پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ          1.304.240        ريال

درپوش پرسی 16 نیوپایپ                                         181.190           ريال

درپوش پرسی 20 نیوپایپ                                         262.300           ريال

درپوش پرسی 25 نیوپایپ                                         274.390           ريال

درپوش پرسی 32 نیوپایپ                                         436.680           ريال

درپوش پرسی 40 نیوپایپ                                         1.195.520        ريال

درپوش پرسی 50 نیوپایپ                                         1.493.120        ريال

درپوش پرسی 63 نیوپایپ                                         1.836.320        ريال

بوشن روپیچ پرسی 2/1*16 نیوپایپ                            245.640           ريال

بوشن روپیچ پرسی 2/1*20 نیوپایپ                            338.300           ريال

بوشن روپیچ پرسی 4/3*20 نیوپایپ                            456.710           ريال

بوشن روپیچ پرسی 2/1*25 نیوپایپ                            482.830           ريال

بوشن روپیچ پرسی 4/3*25 نیوپایپ                            553.660           ريال

بوشن روپیچ پرسی 1*25 نیوپایپ                               765.080           ريال

بوشن روپیچ پرسی 1*32 نیوپایپ                               826.930           ريال

بوشن روپیچ پرسی 4/11*32 نیوپایپ                          1.553.770        ريال

بوشن روپیچ پرسی 4/11*40 نیوپایپ                          3.834.120        ريال

بوشن روپیچ پرسی 2/11*50 نیوپایپ                          4.789.680        ريال

بوشن روپیچ پرسی 2*63 نیوپایپ                               7.555.970        ريال

بوشن توپیچ پرسی 2/1*16 نیوپایپ                             331.670           ريال

بوشن توپیچ پرسی 2/1*20 نیوپایپ                             361.070           ريال

بوشن توپیچ پرسی 4/3*20 نیوپایپ                             472.000           ريال

بوشن توپیچ پرسی 4/3*25 نیوپایپ                             587.860           ريال

بوشن توپیچ پرسی 1*25 نیوپایپ                                803.570           ريال

بوشن توپیچ پرسی 1*32 نیوپایپ                                906.730           ريال

بوشن توپیچ پرسی 4/11*32 نیوپایپ                           1.737.390        ريال

بوشن توپیچ پرسی 4/11*40 نیوپایپ                           3.863.720        ريال

بوشن توپیچ پرسی 2/11*50 نیوپایپ                           4.783.640        ريال

بوشن توپیچ پرسی 2*63 نیوپایپ                                8.130.00          ريال

 

زانو 90 روپیچ پرسی 2/1*16 نیوپایپ                        366.970           ريال

زانو 90 روپیچ پرسی 4/3*20 نیوپایپ                        538.920           ريال

زانو 90 روپیچ پرسی 4/3*25 نیوپایپ                        694.000           ريال

زانو 90 روپیچ پرسی 1*25 نیوپایپ                           956.340           ريال

زانو 90 روپیچ پرسی 1*32 نیوپایپ                           1.014.920        ريال

زانو چپقی پرسی 2/1*16 نیوپایپ                              441.620           ريال

زانو چپقی پرسی 2/1*20 نیوپایپ                              508.320           ريال

زانو چپقی پرسی 4/3*20 نیوپایپ                              607.180           ريال

زانو چپقی پرسی 4/3*25 نیوپایپ                              585.600           ريال

زانو چپقی پرسی 1*25 نیوپایپ                                 882.630           ريال

زانو چپقی پرسی 1*32 نیوپایپ                                 1.069.090        ريال

زانو چپقی پرسی 4/11*40 نیوپایپ                            4.033.370        ريال

زانو چپقی پرسی 2/11*50 نیوپایپ                            6.185.530        ريال

سه راه توپیچ پرسی 16*2/1*16 نیوپایپ                      591.720           ريال

سه راه توپیچ پرسی 20*2/1*20 نیوپایپ                      591.720           ريال

سه راه توپیچ پرسی 25*2/1*25 نیوپایپ                      733.450           ريال

سه راه توپیچ پرسی 25*4/3*25 نیوپایپ                      1.233.760        ريال

سه راه توپیچ پرسی 32*4/3*32 نیوپایپ                      1.473.510        ريال

سه راه توپیچ پرسی 40*4/3*40 نیوپایپ                      4.438.380        ريال

سه راه توپیچ پرسی 50*1*50 نیوپایپ                         5.966.760        ريال

مهره ماسوره پرسی 2/1*16 نیوپایپ                           424.760           ريال

مهره ماسوره پرسی 2/1*20 نیوپایپ                           637.880           ريال

مهره ماسوره پرسی 4/3*25 نیوپایپ                           985.360           ريال

مهره ماسوره پرسی 1*32 نیوپایپ                              1.350.780        ريال

مهره ماسوره پرسی 4/11*40 نیوپایپ                         4.190.430        ريال

مهره ماسوره پرسی 2/11*50 نیوپایپ                         5.293.750        ريال

شیردوسر روپیچ باقابلیت نصب مهره پرسی- دسته پروانه2/1 نیوپایپ            650.150           ريال

والو کلکتوری توپیچروپیچ 2/1 بادسته پروانه توپی بزرگ نیوپایپ                 734.160           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه ای 2/1*16 نیوپایپ                          591.330           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه ای 2/1*20 نیوپایپ                          637.670           ريال

شیر دوسر روپیچ با قابلیت نصب مهره پرسی –دسته پروانه 4/3 نیوپایپ         845.040           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه 4/3*20 نیوپایپ                               997.210           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه 4/3*25 نیوپایپ                               1.148.060        ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه 1*25 نیوپایپ                                  1.510.780        ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی دسته پروانه 1*32 نیوپایپ                                  1.717.930        ريال

والو ورودی رادیاتور 2/1 ربع گرد نیوپایپ                                            797.980           ريال

شیر ورودی رادیاتوری رفت 2/1 نیوپایپ                                              787.020           ريال

والو خروجی رادیاتور (زانوقفلی) 2/1 نیوپایپ                                         663.380           ريال

شیر دوسرروپیچ باقابلیتنصب مهره ماسوره 2/1 نیوپایپ                             623.600           ريال

والو کلکتوریتوپیچ روپیچ 2/1 نیوپایپ                                                  668.480           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 2/1*16 نیوپایپ                                              583.770           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 2/1*20 نیوپایپ                                              630.180           ريال

شیر دوسرروپیچ باقابلیتنصب مهره ماسوره 3.4 نیوپایپ                             734.640           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 4/3*20 نیوپایپ                                              984.290           ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 4/3*25 نیوپایپ                                              1.014.110        ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 1*25 نیوپایپ                                                 1.424.240        ريال

شیر یکسر روپیچ کوپلی 1*32 نیوپایپ                                                 1.720.330        ريال

شیر دوسرروپیچ (دبی بالا) 2/1 نیوپایپ                                                            681.860           ريال

  

لوله واتصالات نیوپایپ