آخرین لیست قیمت لوله واتصالات آذین

تاریخ 1401/02/08


 لیست قیمت لوله آذین

لوله 20 آذین                                              141.500           ريال

لوله 25 آذین                                              222.000           ريال

لوله 32 آذین                                              418.200           ريال

لوله 40 آذین                                              773.900           ريال

لوله 50 آذین                                              1.244.000        ريال

لوله 63 آذین                                              2.005.800        ريال

لوله 75 آذین                                              2.878.000        ريال

لوله 90 آذین                                              4.179.900        ريال

لوله 110 آذین                                              6.306.000       ريال

لوله 125 آذین                                             8.371.800        ريال

لوله سه لایه سفید 20 آذین                           169.700           ريال

لوله سه لایه سفید 25 آذین                           266.300           ريال

لوله سه لایه سفید 32 آذین                           509.000           ريال

لوله سه لایه سفید 40 آذین                           847.900           ريال

لوله سه لایه سفید 50 آذین                           1.359.800        ريال

لوله سه لایه سفید 63 آذین                           2.206.400        ريال

لوله فویلدار 40 آذین                                       773.900         ريال

لوله فویلدار 50 آذین                                        ناموجود        ريال

لوله فویلدار 63 آذین                                     2.005.800        ريال


 لیست قیمت اتصالات آذین


بوشن آذین

بوشن 20 آذین                                          19.700             ريال

بوشن 25 آذین                                          25.600             ريال

بوشن 32 آذین                                          40.200             ريال

بوشن 40 آذین                                          74.500             ريال

بوشن 50 آذین                                          127.900           ريال

بوشن 63 آذین                                          221.800           ريال

بوشن 75 آذین                                           345.500           ريال

بوشن 90 آذین                                           588.700           ريال

بوشن 110 آذین                                         862.400           ريال

بوشن 125 آذین                                         1.150.100        ريال


بوشن تبدیل آذین

بوشن تبدیل آذین 20*25                              17.500             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*32                              22.600             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*32                              25.000             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*40                              38.000             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*40                              40.300             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*40                              50.800             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*50                              60.200             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*50                              61.400             ريال

بوشن تبدیل آذین 32*50                              63.400             ريال

بوشن تبدیل آذین 40*50                              74.600             ريال

بوشن تبدیل آذین 20*63                              ناموجود             ريال

بوشن تبدیل آذین 25*63                              93.900           ريال

بوشن تبدیل آذین 32*63                              97.900           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*63                              123.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*63                              141.000           ريال

بوشن تبدیل آذین 40*75                              198.100           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*75                              218.600           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*75                              254.200           ريال

بوشن تبدیل آذین 50*90                              307.600           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*90                              341.300           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*90                              414.900           ريال

بوشن تبدیل آذین 63*110                            464.900           ريال

بوشن تبدیل آذین 75*110                            496.700           ريال

بوشن تبدیل آذین 90*110                           616.500           ريال

بوشن تبدیل آذین 110*125                          1.273.700        ريال


زانو 90 درجه سفید آذین

زانو 90 درجه سفید 20 آذین                          28.900             ريال

زانو 90 درجه سفید 25 آذین                          43.400             ريال

زانو 90 درجه سفید 32 آذین                          67.200             ريال

زانو 90 درجه سفید 40 آذین                          126.300           ريال

زانو 90 درجه سفید 50 آذین                          220.100           ريال

زانو 90 درجه سفید 63 آذین                          366.100           ريال

زانو 90 درجه سفید 75 آذین                          575.100           ريال

زانو 90 درجه سفید 90 آذین                         1.055.900        ريال

زانو 90 درجه سفید 110 آذین                       1.756.300        ريال

زانو 90 درجه سفید 125 آذین                      2.700.600        ريال


زانو 90 درجه چپقی سفید آذین

زانو 90 درجه چپقی سفید 20 آذین                   30.100             ريال

زانو 90 درجه چپقی سفید 25 آذین                   39.500             ريال


زانو تبدیل 90 درجه سفید آذین

زانو تبدیل 90 درجه سفید 20*25 آذین             46.200             ريال


زنو 45 درجه سفید آذین

زنو 45 درجه سفید 20 آذین                          26.200             ريال

زنو 45 درجه سفید 25 آذین                          39.000             ريال

زنو 45 درجه سفید 32 آذین                          62.100             ريال

زنو 45 درجه سفید 40 آذین                          111.000           ريال

زنو 45 درجه سفید 50 آذین                          188.800           ريال

زنو 45 درجه سفید 63 آذین                          253.100           ريال


سه راه سفید آذین                                 

سه راه سفید 20 آذین                                   37.600              ريال

سه راه سفید 25 آذین                                   52.600              ريال

سه راه سفید 32 آذین                                   78.000             ريال

سه راه سفید 40 آذین                                   149.300           ريال

سه راه سفید 50 آذین                                   255.600           ريال

سه راه سفید 63 آذین                                   467.900           ريال

سه راه سفید 75 آذین                                   805.600           ريال

سه راه سفید 90 آذین                                   1.411.700        ريال

سه راه سفید 110 آذین                                 2.093.900        ريال

سه راه سفید 125 آذین                                 3.369.800        ريال


سه راه کنج آذین

سه راه کنج 20 آذین                                     44.700             ريال

سه راه کنج 25 آذین                                     57.900             ريال


سه راه تبدیل سفید آذین

سه راه تبدیل سفید 20*20*25 آذین                 43.600             ريال

سه راه تبدیل سفید 25*20*25 آذین                 45.500             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*25*25 آذین                 54.900             ريال

سه راه تبدیل سفید 20*20*32 آذین                 64.100             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*20*32 آذین                 68.300             ريال

سه راه تبدیل سفید 32*25*32 آذین                 78.000             ريال

سه راه تبدیل سفید 40*20*40 آذین                 121.200           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*25*40 آذین                 131.900           ريال

سه راه تبدیل سفید 40*32*40 آذین                 135.600           ريالل

سه راه تبدیل سفید 50*32*50 آذین                 204.800           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*25*63 آذین                 487.600           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*32*63 آذین                 489.100           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*40*63 آذین                 492.100           ريال

سه راه تبدیل سفید 63*50*63 آذین                 506.300           ريال


درپوش سفید آذین

درپوش سفید 20 آذین                                  15.900             ريال

درپوش سفید 25 آذین                                  22.800             ريال

درپوش سفید 32 آذین                                  30.800             ريال

درپوش سفید 40 آذین                                  47.900             ريال

درپوش سفید 50 آذین                                  88.800             ريال

درپوش سفید 63 آذین                                  193.200           ريال

درپوش سفید 75 آذین                                  276.900           ريال

درپوش سفید 90 آذین                                  436.500           ريال

درپوش سفید 110 آذین                                697.300           ريال


لوله خمدار آذین

لوله خمدار 20 آذین                                    119.200             ريال

لوله خمدار 25 آذین                                    182.800           ريال

لوله خمدار 32 آذین                                    293.700           ريال


لوله خم دوسر بوشن سفید آذین

لوله خم دوسر بوشن سفید 20 آذین                   120.900             ريال

لوله خم دوسر بوشن سفید 25 آذین                   142.400           ريال


پل سفید آذین 

پل سفید 20 آذین                                        44.600             ريال

پل سفید 25 آذین                                        55.700             ريال


چهارراه سفید آذین

چهارراه سفید 20 آذین                                 48.800             ريال

چهارراه سفید 25 آذین                                 64.400             ريال


زانو بوشن فلزی دیواری سفید آذین

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*20             199.400           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 3/4*25             258.500           ريال

زانو بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*25             209.600           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 1/2*20            292.100           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*20            322.200           ريال

زانو مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*25            339.500           ريال


بوشن یکسر فلزی سفید آذین

بوشن یکسر فلزی سفید 1/2*20 آذین               176.200           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3/4*20 آذین               232.400           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1/2*25 آذین               184.100           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3/4*25 آذین               251.500           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                  361.900           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 11/4*40 آذین             971.200           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 11/2*50 آذین             1.114.100           ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                  2.397.400        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 21/2*75 آذین             3.208.500        ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 3*90 آذین                  7.165.300          ريال

بوشن یکسر فلزی سفید 4*110 آذین                9.667.400        ريال


مغزی یکسر فلزی سفید آذین

مغزی یکسر فلزی سفید 1/2*20 آذین              284.800           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 3/4*20 آذین              317.000           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1/2*25 آذین              271.400           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 3/4*25 آذین              319.800           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 1*32 آذین                 555.000           ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 11/4*40 آذین            1.415.800        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 11/2*50 آذین            1.716.500        ريال

مغزی یکسر فلزی سفید 2*63 آذین                 3.377.400        ريال


زانو یکسر بوشن فلزی سفید آذین

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین         194.200           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*20آذین          224.900           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین         194.700           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین         251.900           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 3/4*32 آذین         254.200           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 1*32 آذین            380.900           ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 11/4*40 آذین            1.230.300    ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 11/2*50 آذین            1.511.800   ريال

زانو یکسر بوشن فلزی سفید 2*63 آذین            2.756.600        ريال


زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید آذین

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین     461.500      ريال

زانویی زوج یکسر بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین     498.200      ريال

زانویی زوج رادیاتور500 یکسربوشن فلزی 1/2*20 آذین  559.300    ريال


زانویی یکسرمغزی فلزی سفید آذین

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید 1/2*20 آذین      286.100           ريال

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید 3/4*20 آذین      333.500           ريال

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید 3/4*25 آذین      346.000           ريال

زانویی یکسر مغزی فلزی سفید 1/2*25 آذین      344.200           ريال


مهره ماسوره بوشن فلزی سفید آذین

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین       718.700           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین       1.034.700           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 1*32 آذین          1.345.100           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 11/4*40 آذین     2.490.200        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 11/2*50 آذین     3.708.900        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی سفید 2*63 آذین          4.973.400        ريال


مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید آذین

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 1/2*20     293.400           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 1/2*20    361.300           ريال

مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی سفید 3/4*25     371.100           ريال

مهره ماسوره تلفیقی مغزی فلزی سفید 3/4*25    437.700           ريال


سه راه بوشن فلزی سفید آذین

سه راه بوشن فلزی سفید 1/2*20 آذین              196.100           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 3/4*20 آذین              242.500           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1/2*25 آذین              220.700           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 3/4*25 آذین              261.700           ريال

سه راه بوشن فلزی سفید 1*32 آذین                 436.900           ريال


سه راه مغزی فلزی سفید آذین

سه راه مغزی فلزی سفید 1/2*20 آذین             297.000           ريال


سه راه بوشن فلزی دیواری سفید آذین

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*20 آذین                197.300           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 1/2*25 آذین                219.700           ريال

سه راه بوشن فلزی دیواری سفید 3/4*25 آذین                271.100           ريال


سه راه مغزی فلزی دیواری سفید آذین

سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 1/2*20 آذین               313.200           ريال

سه راه مغزی فلزی دیواری سفید 3/4*25 آذین               349.800           ريال


فلنج پلیمری آذین

فلنج پلیمری 63 آذین                                   553.100           ريال

فلنج پلیمری 75 آذین                                   579.900           ريال

فلنج پلیمری 90 آذین                                   860.600           ريال

فلنج پلیمری 110 آذین                                 970.800           ريال


آداپتور فلنج پلیمری آذین

آداپتور فلنج پلیمری 63 آذین                          126.900           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 75 آذین                          189.100           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 90 آذین                          353.400           ريال

آداپتور فلنج پلیمری 110 آذین                        461.500           ريال


مهره ماسوره دوسر جوشی سفید آذین 

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 20 آذین           135.600           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 25 آذین           182.200           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 32 آذین           289.000           ريال

مهره ماسوره دوسر جوشی سفید 63 آذین           357.400           ريال


شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید آذین

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 20 آذین          117.600           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 25 آذین          155.600           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 32 آذین          1.262.100           ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 40 آذین          1.951.100        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 50 آذین          3.199.500        ريال

شیر مغزی برنجی یکپارچه سفید 63 آذین          3.317.800        ريال


شیر فلکه آذین

شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 20 آذین     1.635.700         ريال

شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه سفید 20 آذین     1.504.700        ريال

شیر فلکه 45 درجه دوسرجوش سفید 25 آذین     1.334.400           ريال

شیر فلکه سفید 20 آذین                                660.700           ريال

شیر فلکه سفید 25 آذین                                999.300           ريال

شیر فلکه سفید 32 آذین                                1.514.400        ريال

شیر فلکه سفید 40 آذین                                1.548.300        ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                      274.100           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                      327.400           ريال

پایین تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                      478.400           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 20 آذین                        431.900           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 25 آذین                        721.700           ريال

بالا تنه شیرفلکه سفید 32 آذین                       1.119.00           ريال


بست لوله سفید آذین

بست لوله سفید 20 آذین                                5.300               ريال

بست لوله سفید 25 آذین                                6.000               ريال

بست لوله سفید 32 آذین                                10.700             ريال

بست لوله سفید 40 آذین                                15.000             ريال

بست زوج لوله سفید 20 آذین                         8.600               ريال

بست زوج لوله سفید 25 آذین                         9.700               ريال


درپوش رزوه دار سفید آذین

درپوش رزوه دار سفید 20 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 25 آذین                       9.260               ريال

درپوش رزوه دار سفید 32 آذین                       14.690             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 20 آذین                    14.490             ريال

درپوش رزوه دارپایه کوتاه اورینگ دار سفید 25 آذین                    19.720             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 2/1 آذین                                   14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 4/3 آذین                                   27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 1 آذین                                      45.490             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 2/1 آذین                                     14.610             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 3/4 آذین                                     27.250             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 1 آذین                                        40.600             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند قرمز 20 (جدید) آذین                           11.000             ريال

درپوش رزوه دار پایه بلند آبی 20 (جدید) آذین                             11.000             ريال


شابلون سفید آذین

شابلون سفید 2/1 آذین                                                          21.500             ريال

شابلون سفید 4/3 آذین                                                          18.200             ريال

صفحه نصب رادیاتوری 500 آذین                                          77.900             ريال

 


  

لوله و اتصالات آذین