آخرین لیست قیمت لوله و اتصالات یزدبسپار


 


قیمت لوله یزد بسپار


شرح                                                                  قیمت

 لوله یزدبسپار

لوله 20 یزدبیسپار                                                  143.000           ريال

لوله 25 یزدبیسپار                                                  231.000           ريال

لوله 32 یزدبیسپار                                                  418.000           ريال

لوله 40 یزدبیسپار                                                  693.000           ريال

لوله 50 یزدبیسپار                                                  1.155.000        ريال

لوله 63 یزدبیسپار                                                  1.848.000        ريال

لوله 75 یزدبیسپار                                                  2.640.000        ريال

لوله 90 یزدبیسپار                                                  .3.850.000       ريال

 


قیمت اتصالات یزدبسپار

 بوشن یزدبسپار

بوشن 20 یزدبسپار                                                 19.000             ريال

بوشن 25 یزدبسپار                                                 26.500             ريال

بوشن 32 یزدبسپار                                                 38.500             ريال

بوشن 40 یزدبسپار                                                 74.000             ريال

بوشن 50 یزدبسپار                                                 120.000           ريال

بوشن 63 یزدبسپار                                                 198.000           ريال

بوشن 75 یزدبسپار                                                 340.000           ريال

بوشن 90 یزدبسپار                                                 605.000           ريال

 


تبدیل یزدبسپار

تبدیل 20*25 یزدبسپار                                            17.500             ريال

تبدیل 20*32 یزدبسپار                                            24.000             ريال

تبدیل 25*32 یزدبسپار                                            26.500             ريال

تبدیل 20*40 یزدبسپار                                            38.500             ريال

تبدیل 25*40 یزدبسپار                                            42.000             ريال

تبدیل 32*40 یزدبسپار                                            49.500             ريال

 


تبدیل 20*50 یزدبسپار                                            60.000             ريال

تبدیل 25*50 یزدبسپار                                            60.000             ريال

تبدیل 32*50 یزدبسپار                                            60.000             ريال

تبدیل 40*50 یزدبسپار                                            60.600             ريال

تبدیل 32*63 یزدبسپار                                            101.000           ريال

تبدیل 40*63 یزدبسپار                                            101.000           ريال

تبدیل 50*63 یزدبسپار                                            143.000           ريال

تبدیل 50*75 یزدبسپار                                            209.000           ريال

تبدیل 63*75 یزدبسپار                                            242.000           ريال

تبدیل 75*90 یزدبسپار                                            407.000           ريال

 


زانو 90 درجه یزدبسپار

زانو 90 درجه 20 یزدبسپار                                      27.500             ريال

زانو 90 درجه 25 یزدبسپار                                      44.000             ريال

زانو 90 درجه 32 یزدبسپار                                      66.000             ريال

زانو 90 درجه 40 یزدبسپار                                      12.000             ريال

زانو 90 درجه 50 یزدبسپار                                      198.000           ريال

زانو 90 درجه 63 یزدبسپار                                      385.000           ريال

زانو 90 درجه 75 یزدبسپار                                      583.000           ريال

زانو 90 درجه 90 یزدبسپار                                      1.100.000        ريال

 


زانو 45 درجه یزدبسپار

زانو 45 درجه 20 یزدبسپار                                      24.000             ريال

زانو 45 درجه 25 یزدبسپار                                      38.500             ريال

زانو 45 درجه 32 یزدبسپار                                      65.000             ريال

زانو 45 درجه 40 یزدبسپار                                      110.000           ريال

زانو 45 درجه 50 یزدبسپار                                      176.000           ريال

زانو 45 درجه 63 یزدبسپار                                      253.000           ريال

زانو 45 درجه 75 یزدبسپار                                      440.000           ريال

 


زانو چپقی 90 درجه یزدبسپار

زانو چپقی 90 درجه 20 یزدبسپار                               30.000             ريال

زانو چپقی 90 درجه 25 یزدبسپار                               38.500             ريال

 


زانو تبدیلی 90 درجه 20 یزدبسپار                              46.000             ريال

 


سه راه یزدبسپار

سه راه 20 یزدبسپار                                                37.500             ريال

سه راه 25 یزدبسپار                                                49.500             ريال

سه راه 32 یزدبسپار                                                75.000             ريال

سه راه 40 یزدبسپار                                                154.000           ريال

سه راه 50 یزدبسپار                                                253.000           ريال

سه راه 63 یزدبسپار                                                484.000           ريال

سه راه 75 یزدبسپار                                                792.000           ريال

سه راه 90 یزدبسپار                                                1.540.000        ريال

 


سه راه تبدیل یزدبسپار 

سه راه تبدیل 25*20*20 یزدبسپار                             47.500             ريال

سه راه تبدیل 25*20*25 یزدبسپار                             47.500             ريال

سه راه تبدیل 32*25*20 یزدبسپار                             66.000             ريال

سه راه تبدیل 32*20*32 یزدبسپار                             66.000             ريال

سه راه تبدیل 32*25*32 یزدبسپار                             68.500             ريال

سه راه تبدیل 40*20*40 یزدبسپار                             132.000           ريال

سه راه تبدیل 40*25*40 یزدبسپار                             132.000           ريال

سه راه تبدیل 40*32*40 یزدبسپار                             143.000           ريال

سه راه تبدیل 50*32*50 یزدبسپار                             209.000           ريال

سه راه تبدیل 50*40*50 یزدبسپار                             209.000           ريال

سه راه تبدیل 63*50*63 یزدبسپار                             528.000           ريال

سه راه تبدیل 75*63*75 یزدبسپار                             780.000           ريال

سه راه تبدیل 90*75*90 یزدبسپار                             1.386.000        ريال

 


سه راه کنج 90 درجه 25 یزد بسپار                             55.000             ريال

 


زانویی یکطرف بوشن ساده یزدبسپار

زانویی یکطرف بوشن ساده 2/1*20 یزدبسپار                154.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن ساده 4/3*20 یزدبسپار                209.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن ساده 2/1*25 یزدبسپار                154.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن ساده 4/3*25 یزدبسپار                209.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن ساده 1*32 یزدبسپار                   275.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن بستدار 2/1*20 یزدبسپار              160.000           ريال

زانویی یکطرف بوشن بستدار 4/3*25 یزدبسپار              215.000           ريال

 


زانو دوقلوشیر مخلوط یزدبسپار

زانو دوقلوشیر مخلوط 2/1*20 یزدبسپار                       405.000           ريال

 


زانویی مغزی فلزی یزدبسپار

زانویی مغزی فلزی 2/1*20 یزدبسپار                          220.000           ريال

زانویی مغزی فلزی 4/3*20 یزدبسپار                          264.000           ريال

زانویی مغزی فلزی 4/3*25 یزدبسپار                          264.000           ريال

زانویی مغزی فلزی 1*32 یزدبسپار                             407.000           ريال

 


اتصال یکطرف بوشن فلزی یزدبسپار

اتصال یکطرف بوشن فلزی 2/1*20 یزدبسپار                154.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن فلزی 2/1*25 یزدبسپار                154.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن فلزی 4/3*25 یزدبسپار                187.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن فلزی 1*32 یزدبسپار                   297.000           ريال

 


اتصال یکطرف بوشن شش گوش یزدبسپار

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 4/3*25 یزدبسپار          275.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 1*32 یزدبسپار             385.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 4/11*40 یزدبسپار        715.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 2/11*50 یزدبسپار        855.000           ريال

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 2*63 یزدبسپار             1.650.000        ريال

اتصال یکطرف بوشن شش گوش 2/21*75 یزدبسپار        2.200.000        ريال

 


اتصال دیواری دوبل یزدبسپار 

اتصال دیواری دوبل 2/1*20 یزدبسپار                         390.000           ريال

اتصال دیواری دوبل 2/1*25 یزدبسپار                         390.000           ريال

 


اتصال مغزی فلزی یزد بسپار

اتصال مغزی فلزی 2/1*20 یزد بسپار                         187.000           ريال

اتصال مغزی فلزی 4/3*20 یزد بسپار                         242.000           ريال

اتصال مغزی فلزی 2/1*25 یزد بسپار                         198.000           ريال

اتصال مغزی فلزی 4/3*25 یزد بسپار                         230.000           ريال

اتصال مغزی فلزی 1*32 یزد بسپار                            385.000           ريال

 


اتصال مغزی شش گوش یزدبسپار

اتصال مغزی شش گوش 4/11*40 یزدبسپار                  990.000           ريال

اتصال مغزی شش گوش 2/11*50 یزدبسپار                  1.260.000        ريال

اتصال مغزی شش گوش 2*63 یزدبسپار                       2.530.000        ريال

 


سه راه بوشن فلزی یزدبسپار 

سه راه بوشن فلزی 2/1*20  یزدبسپار                          165.000           ريال

سه راه بوشن فلزی 2/1*25  یزدبسپار                          165.000           ريال

سه راه بوشن فلزی 4/3*25  یزدبسپار                          209.000           ريال

 


سه راه بوشن فلزی بستدار 2/1*25یزدبسپار                   149.000           ريال

 


مهره ماسوره بوشن فلزی یزدبسپار

مهره ماسوره بوشن فلزی 2/1*20 یزدبسپار                   495.000           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی 4/3*25 یزدبسپار                   660.000           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی 1*32 یزدبسپار                      880.000           ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی 4/11*40 یزدبسپار                 1.650.000        ريال

مهره ماسوره بوشن فلزی 2/11*50 یزدبسپار                 2.200.000        ريال

 


شیر فلکه یزدبسپار 

شیر فلکه 20 یزدبسپار                                             460.000           ريال

شیر فلکه 25 یزدبسپار                                             680.000           ريال

شیر فلکه 32 یزدبسپار                                             1.040.000        ريال

شیر فلکه 40 یزدبسپار                                             1.140.000        ريال

 


شیر فلکه 45 درجه 25 یزدبسپار                                715.000           ريال

 


لوله خم دار(پل) یزدبسپار 

لوله خم دار(پل) 20 یزدبسپار                                     72.000             ريال

لوله خم دار(پل) 25 یزدبسپار                                     99.000             ريال

لوله خم دار(پل) 32 یزدبسپار                                     165.000           ريال

لوله خم دار(پل) 40 یزدبسپار                                     220.000           ريال

 


پل بست دار یزدبسپار

پل بست دار 20 یزدبسپار                                         55.000             ريال

پل بست دار 25 یزدبسپار                                         88.000             ريال

پل بست دار 32 یزدبسپار                                         120.000           ريال

 


پاپیون یزدبسپار 

پاپیون 20 یزدبسپار                                                110.000           ريال

پاپیون 25 یزدبسپار                                                154.000           ريال

 


درپوش رزوه دار یزدبسپار 

درپوش رزوه دار 20 یزدبسپار                                   8.500               ريال

درپوش رزوه دار 25 یزدبسپار                                   11.000             ريال

درپوش رزوه دار 32 یزدبسپار                                   18.500             ريال

 


درپوش پایه بلند 20 یزدبسپار                                     28.500             ريال

 


درپوش گپ یزدبسپار 

درپوش گپ 20 یزدبسپار                                          14.500             ريال

درپوش گپ 25 یزدبسپار                                          18.500             ريال

درپوش گپ 32 یزدبسپار                                          27.500             ريال

درپوش گپ 40 یزدبسپار                                          49.500             ريال

درپوش گپ 50 یزدبسپار                                          88.000             ريال

درپوش گپ 63 یزدبسپار                                          187.000           ريال

درپوش گپ 75 یزدبسپار                                          264.000           ريال

 


بست روکار یزدبسپار 

بست روکار 16 یزدبسپار                                          6.600               ريال

بست روکار 20 یزدبسپار                                          7.700               ريال

بست روکار 25 یزدبسپار                                          8.800               ريال

بست روکار 32 یزدبسپار                                          11.000             ريال

بست روکار 40 یزدبسپار                                          22.000             ريال

بست روکار 50 یزدبسپار                                          31.000             ريال

 


بست شیر مخلوطی 20 یزدبسپار                                 18.500             ريال

 


بست دوقلو 20 یزدبسپار                                           12.000             ريال

بست دوقلو 25 یزدبسپار                                           18.500             ريال

 


فلنج یزدبسپار 

فلنج 20 یزدبسپار                                                   11.000             ريال

فلنج 25 یزدبسپار                                                   14.500             ريال

فلنج 32 یزدبسپار                                                   15.500             ريال

فلنج 40 یزدبسپار                                                   27.500             ريال

فلنج 50 یزدبسپار                                                   28.500             ريال