پلیمرگلپایگان PG

 1401/02/01

قیمت لوله پلیمرگلپایگان PG

 


قیمت لوله پلیکا گلپایگان

 

لوله گلپایگان

 

سایز(میلیمتر)                                                        قیمت یک شاخه (ريال)

 

 

لوله پلیمرگلپایگان 3*32                                                      2.720.000      

لوله پلیمرگلپایگان 3*40                                                      3.400.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*50                                                      4.394.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*63                                                      5.492.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/7*63                                                   8.656.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*75                                                      6.642.000

لوله پلیمرگلپایگان 3*90                                                      7.949.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/3*90                                                   11.542.000

لوله پلیمرگلپایگان 3/2*110                                                 10.460.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/2*110                                                 14.081.000

لوله پلیمرگلپایگان 3/2*125                                                 11.924.000

لوله پلیمرگلپایگان 3.4*125                                                 13.702.000

لوله پلیمرگلپایگان 3/2*160                                               15.576.000

لوله پلیمرگلپایگان 4*160                                                    19.310.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/7*160                                                22.564.000

لوله پلیمرگلپایگان 4*200                                                    24.324.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/9*200                                                 29.552.000

لوله پلیمرگلپایگان 5/9*200                                                35.099.000

لوله پلیمرگلپایگان 4/9*250                                                 37.250.000

لوله پلیمرگلپایگان 6/2*250                                                 46.755.000

لوله پلیمرگلپایگان 6/2*315                                                 59.144.000

لوله پلیمرگلپایگان 7/7*315                                                 73.041.000

لوله پلیمرگلپایگان 1.5*20                                                   882.000          برقی

لوله پلیمرگلپایگان 1.5*25                                                   1.103.000           برقی

لوله پلیمرگلپایگان 1.8*32                                                   1.709.000           برقی

 


قیمت اتصالات پلیمرگلپایگان PG

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

قیمت اتصالات گلپایگان

زانو 90 درجه گلپایگان

زانو 90 درجه یکسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                            133.000             ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                              191.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                              258.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                              344.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                              466.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                            737.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                            832.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         1.675.000           ريال

زانو 90 درجه یکسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                            3.214.000        ريال

 

 


زانو گلپایگان

 

زانو 45 درجه گلپایگان

زانو 45 درجه یکسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                              116.000             ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                              150.000             ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                              235.000          ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                              268.000           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                              466.000           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                            624.000          ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                            832.000           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         1.316.000           ريال

زانو 45 درجه یکسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                         2.564.000          ريال

 

 


سه راه گلپایگان

سه راه 90 درجه پلیمر گلپایگان

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                           349.000           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                           616.000           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                         998.000           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                         1.214.000           ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         2.154.000        ريال

سه راه 90 درجه دوسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                         4.170.000        ريال

 

 

 

 

 

 

 


سه راه گلگایگان

 

سه راه 45 درجه پلیمر گلپایگان

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 40 پلیمرگلپایگان                           233.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 50 پلیمرگلپایگان                           330.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 63 پلیمرگلپایگان                           433.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 75 پلیمرگلپایگان                           547.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 90 پلیمرگلپایگان                           799.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 110 پلیمرگلپایگان                         1.147.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 125 پلیمرگلپایگان                         1.564.000           ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 160 پلیمرگلپایگان                         2.786.0000        ريال

سه راه 45 درجه دوسر کوپله 200 پلیمرگلپایگان                         5.581.000        ريال

 

 

 


 سه راه تبدیل گلپایگان

 

سه راه تبدیل 90 درجه پلیمر گلپایگان

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*90 پلیمرگلپایگان                             565.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*110 پلیمرگلپایگان                           766.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*110 پلیمرگلپایگان                           931.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*125 پلیمرگلپایگان                      1.231.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*160 پلیمرگلپایگان                      1.640.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 125*160 پلیمرگلپایگان                      1.709.000           ريال

 

 

 

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان

سه راه دریچه بازدید 90 پلیمر گلپایگان                                     1.211.000           ريال

سه راه دریچه بازدید 110 پلیمر گلپایگان                                   1.614.000           ريال

سه راه دریچه بازدید 125 پلیمر گلپایگان                                   2.164.000        ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 چهارراه پلیمرگلپایگان

چهارراه 110 پلیمرگلپایگان                                                   1.614.000           ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

موفه پلیمرگلپایگان

موفه 63 پلیمرگلپایگان                                                         158.000             ريال

موفه 90 پلیمرگلپایگان                                                         270.000           ريال

موفه 110 پلیمرگلپایگان                                                       349.000           ريال

موفه 125 پلیمرگلپایگان                                                       426.000           ريال

 

 

 

 

 

 

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 

سه راه تبدیل 45 درجه پلیمر گلپایگان

سه راه تبدیل 45 درجه دوسر کوپله 63*90 پلیمرگلپایگان                          698.000           ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 63*110 پلیمرگلپایگان                         766.000          ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*110 پلیمرگلپایگان                         931.000          ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 90*125 پلیمرگلپایگان                        1.314.000        ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*125 پلیمرگلپایگان                      1.464.000        ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 110*160 پلیمرگلپایگان                      2.136.000        ريال

سه راه تبدیل 90 درجه دوسر کوپله 125*160 پلیمرگلپایگان                      2.188.000        ريال

 

 

 

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 تبدیل پلیمرگلپایگان 

تبدیل 40*63 پلیمرگلپایگان                                                   150.000             ريال

تبدیل 50*63 پلیمرگلپایگان                                                   154.000           ريال

تبدیل 63*90 پلیمرگلپایگان                                                   266.000           ريال

تبدیل 50*75 پلیمرگلپایگان                                                   199.000           ريال

تبدیل 63*110 پلیمرگلپایگان                                                 349.000         ريال

تبدیل 90*110 پلیمرگلپایگان                                                 383.000           ريال

تبدیل 90*125 پلیمرگلپایگان                                                 449.000           ريال

تبدیل 110*125 پلیمرگلپایگان                                               516.000           ريال

تبدیل 110*160 پلیمرگلپایگان                                               838.000           ريال

تبدیل 125*160 پلیمرگلپایگان                                               889.000           ريال

تبدیل 160*200 پلیمرگلپایگان                                               1.709.000           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

سیفون پایه دار 63 پلیمرگلپایگان

سیفون پایه دار 63 پلیمرگلپایگان                                             383.000           ريال       

سیفون پایه دار 90 پلیمرگلپایگان                                             715.000           ريال       

سیفون پایه دار 110*110 پلیمرگلپایگان                                  1.165.000           ريال       

سیفون پایه دار 110*125 پلیمرگلپایگان                                  1.231.000           ريال       

 

 

 

 

 

 

 

 


سه راه 90 درجه خم 63 پلیمرگلپایگان                                      400.000           ريال

سه راه 90 درجه خم 90 پلیمرگلپایگان                                      666.000           ريال

سه راه 90 درجه خم 110 پلیمرگلپایگان                                   1.064.00           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 کوپلینگ پلیمرگلپایگان 

کوپلینگ 63 پلیمرگلپایگان                                                    167.000             ريال

کوپلینگ 90 پلیمرگلپایگان                                                    242.000           ريال

کوپلینگ 110 پلیمرگلپایگان                                                  318.000           ريال

کوپلینگ 125 پلیمرگلپایگان                                                  424.000           ريال

کوپلینگ 160 پلیمرگلپایگان                                                  779.000           ريال

کوپلینگ 200 پلیمرگلپایگان                                               1.255.000           ريال

 

 

 

 

 

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 درپوش پلیمرگلپایگان

درپوش 63 پلیمرگلپایگان                                                      91.000             ريال

درپوش 90 پلیمرگلپایگان                                                      151.000           ريال

درپوش 110 پلیمرگلپایگان                                                    212.000           ريال

درپوش 125 پلیمرگلپایگان                                                    484.000           ريال

درپوش 160 پلیمرگلپایگان                                                    726.00           ريال

 

 

 

 

 

 

 


لیست قیمت پلیمر گلپایگان

 کلاهک پشت بام  پلیمرگلپایگان

کلاهک پشت بام 110 پلیمرگلپایگان                                         784.000           ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


استاپر 110 پلیمرگلپایگان                                                     1.280.000           ريال

 


آخرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

 زانو خم 90 درجه پلیمرگلپایگان

زانو خم 90 درجه 63 پلیمرگلپایگان                                         300.000           ريال

زانو خم 90 درجه 90 پلیمرگلپایگان                                         565.000           ريال

زانو خم 90 درجه 110 پلیمرگلپایگان                                       931.000           ريال

زانو خم 90 درجه 125 پلیمرگلپایگان                                       1.049.000           ريال

زانو خم 90 درجه 160 پلیمرگلپایگان                                       1.317.000        ريال

 

 

 

 


ونت پلیمرگلپایگان

ونت 50 پلیمرگلپایگان                                                         3.721.000        ريال

ونت 63 پلیمرگلپایگان                                                         3.791.000        ريال

 


رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان

رابط دریچه بازدید پلیمرگلپایگان 

رابط دریچه بازدید 63 پلیمرگلپایگان                                        260.000           ريال

رابط دریچه بازدید 90 پلیمرگلپایگان                                        490.000           ريال

رابط دریچه بازدید 110 پلیمرگلپایگان                                      726.000           ريال

رابط دریچه بازدید 125 پلیمرگلپایگان                                      840.000          ريال

رابط دریچه بازدید 160 پلیمرگلپایگان                                      1.724.000        ريال

 

 

 

 

 


شیریکطرفه قفلدار چسبی پلیمرگلپایگان

شیریکطرفه قفلدار چسبی 110 پلیمرگلپایگان                              7.648.000        ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 125 پلیمرگلپایگان                              8.228.000        ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 160 پلیمرگلپایگان                              8.113.000       ريال

شیریکطرفه قفلدار چسبی 200 پلیمرگلپایگان                           13.164.000        ريال

 


شیریکطرفه بدون قفل چسبی پلیمرگلپایگان

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 110 پلیمرگلپایگان                          7.405.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 125 پلیمرگلپایگان                          8.069.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 160 پلیمرگلپایگان                          7.810.000        ريال

شیریکطرفه بدون قفل چسبی 200 پلیمرگلپایگان                          12.846.000        ريال


 شیریکطرفه قفلدار پوشفیت پلیمرگلپایگان

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 110 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 125 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 160 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه قفلدار پوشفیت 200 پلیمرگلپایگان                            تماس با دفتر         ريال

 


شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت پلیمرگلپایگان

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 110 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 125 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 160 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

شیریکطرفه بدون قفل پوشفیت 200 پلیمرگلپایگان                                    تماس با دفتر         ريال

 


بوشن یکسردنده 63 پلیمرگلپایگان                                            636.000           ريال

 


آرین لیست قیمت پلیمرگلپایگان

زانو 45 درجه اگو پلیمرگلپایگان    

زانو 45 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                      267.700           ريال

زانو 90 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                      346.500           ريال

 


سه راه 45 درجه اگو پلیمرگلپایگان

سه راه 45 درجه اگو 110 پلیمرگلپایگان                                   621.400           ريال

سه راه 45 درجه اگو 90*110 پلیمرگلپایگان                              493.400           ريال

 


کوپلینگ برقی پلیمرگلپایگان

کوپلینگ برقی 20 پلیمرگلپایگان                                             9.700               ريال

کوپلینگ برقی 25 پلیمرگلپایگان                                             13.200             ريال

کوپلینگ برقی 32 پلیمرگلپایگان                                             22.700             ريال

 

 

  

لوله واتصالات گلپایگان PG