آخرین لیست قیمت پوش فیت پلی ران سایلنت 10

 


لیست قیمت پوش فیت پلی ران ( سایلنت 10 )


زانو 87 درجه پلی ران سایلنت 10

زانو کوتاه 87 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                       312.140           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 75 پلی ران سایلنت 10                                                       633.360           ريال

 


زانو بلند 87 درجه پلی ران سایلنت 10

زانو بلند 87 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                         430.030           ريال

زانو بلند 87 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                       1.816.190        ريال

زانو 30 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                        1.122.160           ريال 


 

زانو 45 درجه پلی ران سایلنت 10

 

زانو 45 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                             330.780           ريال

زانو 45 درجه 75 پلی ران سایلنت 10                                                             544.010           ريال

زانو 45 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                        1.140.940           ريال

زانو 45 درجه 125 پلی ران سایلنت 10                                                           1.647.930        ريال

زانو 45 درجه 160 پلی ران سایلنت 10                                                           3.391.630        ريال

زانو 45 درجه 200 پلی ران سایلنت 10                                                           15.903.800       ريال

 


زانو بست خور87 درجه پلی ران سایلنت 10

زانو بست خور87 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                      376.600        ريال

زانو بست خور87 درجه 75 پلی ران سایلنت 10                                                      722.660        ريال

 


زانو بست خور45 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                 1.803.340        ريال

 


سه راه 87 درجه پلی ران سایلنت 10

سه راه 87 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                           666.890           ريال

سه راه 87 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                         2.033.410        ريال

 


سه راه 45 درجه پلی ران سایلنت 10

سه راه 45 درجه 50 پلی ران سایلنت 10                                                          520.300           ريال

سه راه 45 درجه 75 پلی ران سایلنت 10                                                       1.123.710           ريال

سه راه 45 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                         2.536.580        ريال

سه راه 45 درجه 125 پلی ران سایلنت 10                                                         3.592.340        ريال

سه راه 45 درجه 160 پلی ران سایلنت 10                                                         7.647.770        ريال

سه راه 45 درجه 200 پلی ران سایلنت 10                                                         34.007.40        ريال

 

 


سه راه تبدیل 87 درجه پلی ران سایلنت 10

سه راه تبدیل 87 درجه 50/75 پلی ران سایلنت 10                                              766.780           ريال

سه راه تبدیل 87 درجه 50/100 پلی ران سایلنت 10                                            1.423.860        ريال

 


سه راه تبدیل 45 درجه پلی ران سایلنت 10

سه راه تبدیل 45 درجه 50/75 پلی ران سایلنت 10                                               827.500           ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 50/100 پلی ران سایلنت 10                                             1.544.890        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 75/100 پلی ران سایلنت 10                                             1.808.950        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 110/125 پلی ران سایلنت 10                                           3.027.160        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 100/160 پلی ران سایلنت 10                                           5.010.250        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 160/200 پلی ران سایلنت 10                                          21.467.870       ريال

 

 


سه راه بازدید 90 درجه پلی ران سایلنت 10

سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران سایلنت 10                                               1.025.680           ريال

سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران سایلنت 10                                                1.893.470        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 125 پلی ران سایلنت 10                                                2.753.890        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 200 پلی ران سایلنت 10                                               23.942.990       ريال

 

 


دریچه بازدید پلی ران سایلنت 10

دریچه بازدید 50 پلی ران سایلنت 10                                                                247.440           ريال

دریچه بازدید 75 پلی ران سایلنت 10                                                                310.410           ريال

دریچه بازدید 110 پلی ران سایلنت 10                                                              598.960           ريال

دریچه بازدید 125 پلی ران سایلنت 10                                                              915.120           ريال

دریچه بازدید 160 پلی ران سایلنت 10                                                             1.150.0.50        ريال

 


تبدیل پلی ران سایلنت 10

تبدیل 50/75 پلی ران سایلنت 10                                                                   476.780           ريال

تبدیل 50/110 پلی ران سایلنت 10                                                                  765.860           ريال

تبدیل 75/110 پلی ران سایلنت 10                                                                   833.390           ريال

تبدیل 110/125 پلی ران سایلنت 10                                                              1.175.730           ريال

تبدیل 125/160 پلی ران سایلنت 10                                                                 2.215.940        ريال

تبدیل 160/200 پلی ران سایلنت 10                                                                12.797.070       ريال

 


رابط پوش فیت پلی ران سایلنت 10

رابط پوش فیت 50 پلی ران سایلنت 10                                                             292.700           ريال

رابط پوش فیت 75 پلی ران سایلنت10                                                              461.980           ريال

رابط پوش فیت 110 پلی ران سایلنت 10                                                           978.530           ريال

رابط پوش فیت 125 پلی ران سایلنت 10                                                        1.305.290           ريال

رابط پوش فیت 160 پلی ران سایلنت 10                                                           1.899.960        ريال

 

 


درپوش تست پوش فیت پلی ران سایلنت 10

درپوش تست پوش فیت 50 پلی ران سایلنت 10                                                    65.670             ريال

درپوش تست پوش فیت 75 پلی ران سایلنت 10                                                     140.740           ريال

درپوش تست پوش فیت 110 پلی ران سایلنت 10                                                    241.930           ريال

درپوش تست پوش فیت 125 پلی ران سایلنت 10                                                 289.570           ريال

درپوش تست پوش فیت 160 پلی ران سایلنت 10                                                  493.480           ريال

درپوش تست پوش فیت 200 پلی ران سایلنت 10                                                  1.122.830        ريال

 

 


سیفون با دریچه بازدید پلی ران سایلنت 10

سیفون با دریچه بازدید 75 پلی ران سایلنت 10                                                     4.386.360        ريال

سیفون با دریچه بازدید 125-110 پلی ران سایلنت 10                                            7.647.560        ريال

 


لوله یکسر سوکت پلی ران سایلنت 10

 


لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 30 سانتی پلی ران سایلنت 10                              508.110           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                              682.760           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                         1.060.250           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                         1.999.310           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                            2.830.840        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 30 سانتی پلی ران سایلنت 10                             607.920           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                           1.075.640           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                         1.789.070           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                            3.500.160        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                            5.043.300        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 30 سانتی پلی ران سایلنت 10                          1.285.660           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                         2.034.640           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                          3.306.000        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                          6.271.580        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                          9.156.210        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 30 سانتی پلی ران سایلنت 10                         1.383.020           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            2.689.060        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                          4.868.890        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                          9.071.460        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                         12.428.530        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 30 سانتی پلی ران سایلنت 10                            2.469.840        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            4.115.830        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                           9.686.630        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                         14.543.920        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                          21.816.360       ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            4.085.220        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                           7.269.360        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                         13.782.570       ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                         20.195.980       ريال

 


لوله دو سر سوکت پلی ران سایلنت 10


لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                             879.790           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                        1.198.260           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                        2.120.200           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                           3.006.990        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                           1.159.390           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                            1.924.820        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                            3.645.180        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                            5.487.540        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                           2.314.590        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                          3.549.530        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                          6.454.860        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                          9.754.500        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            2.949.860        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                          5.467.980        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                          9.430.510        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                        12.736.080        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            4.389.470        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                          9.968.660        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                        15.510.910        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                         23.265.360       ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران سایلنت 10                            4.986.110        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران سایلنت 10                           8.170.230        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران سایلنت 10                          16.288.600       ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران سایلنت 10                          24.334.700       ريال