آخرین لیست قیمت پوش فیت پلی ران پروتکت

 تاریخ به روز سانی 1401/01/15


لیست قیمت پوش فیت پلی ران ( پروتکت )


 زانو 87 درجه پلی ران

زانو کوتاه 87 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                          290.300           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                          359.450           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                          587.840           ريال

زانو کوتاه 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                        1.438.340        ريال

زانو کوتاه 87 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                        1.974.620        ريال

 


زانو بلند 87 درجه پلی ران

زانو بلند 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                            439.330           ريال

زانو بلند 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                            822.010           ريال

زانو بلند 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                          1.904.400        ريال

زانو بلند 87 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                          2.760.890        ريال

 


زانو 15 درجه پلی ران

زانو 15 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               1.001.860           ريال

 


زانو 30 درجه پلی ران

زانو 30 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 311.570           ريال

زانو 30 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                                 534.540           ريال

زانو 30 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               1.076.400           ريال

 


زانو 67 درجه پلی ران

زانو 67 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 364.830           ريال

زانو 67 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               1.310.590        ريال

 


زانو 45 درجه پلی ران

زانو 45 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                                 268.980           ريال

زانو 45 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                                 338.170           ريال

زانو 45 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                                 523.960           ريال

زانو 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                               1.150.920           ريال

زانو 45 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                               1.555.180        ريال

زانو 45 درجه 160 پلی ران پروتکت                                                               3.188.980        ريال

زانو 45 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                               6.981.350       ريال

 


زانو بست خور45 درجه پلی ران

زانو بست خور45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                          2.055.010        ريال

 


سه راه 87 درجه پلی ران

سه راه 87 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                              575.100           ريال

 سه راه 87 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                             951.860           ريال

سه راه 87 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                            1.934.410        ريال

 


سه راه 45 درجه پلی ران

سه راه 45 درجه 40 پلی ران پروتکت                                                              516.530           ريال

سه راه 45 درجه 50 پلی ران پروتکت                                                              628.360           ريال

سه راه 45 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                              1.084.940           ريال

سه راه 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                            2.338.900        ريال

سه راه 45 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                            3.406.940        ريال

سه راه 45 درجه 160 پلی ران پروتکت                                                            6.483.270        ريال

سه راه 45 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                            31.350.000        ريال

 


سه راه تبدیل 87 درجه پلی ران

سه راه تبدیل 87 درجه 50/75 پلی ران پروتکت                                                  878.430           ريال

سه راه تبدیل 87 درجه 50/100 پلی ران پروتکت                                                1.334.590        ريال

 


سه راه تبدیل 45 درجه پلی ران

سه راه تبدیل 45 درجه 50/75 پلی ران پروتکت                                                  865.650           ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 50/100 پلی ران پروتکت                                                1.451.650        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 75/100 پلی ران پروتکت                                                1.749.250        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 110/125 پلی ران پروتکت                                              2.946.340        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 100/160 پلی ران پروتکت                                              4.669.820        ريال

سه راه تبدیل 45 درجه 160/200 پلی ران پروتکت                                              20.235.000       ريال

 

 


سه راه بازدید 90 درجه پلی ران

سه راه بازدید 90 درجه 75 پلی ران پروتکت                                                      1.080.100           ريال

سه راه بازدید 90 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                    1.971.960        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 125 پلی ران پروتکت                                                    3.112.930        ريال

سه راه بازدید 90 درجه 200 پلی ران پروتکت                                                    10.375.950       ريال

 


 دریچه بازدید پلی ران

دریچه بازدید 50 پلی ران پروتکت                                                                   284.560           ريال

دریچه بازدید 75 پلی ران پروتکت                                                                   356.980           ريال

دریچه بازدید 110 پلی ران پروتکت                                                                 688.810           ريال

دریچه بازدید 125 پلی ران پروتکت                                                                 1.052.390           ريال

دریچه بازدید 160 پلی ران پروتکت                                                                 1.322.560        ريال

 دریچه بازدید 200 پلی ران پروتکت                                                                 1.375.390        ريال


تبدیل پلی ران

تبدیل 40/50 پلی ران پروتکت                                                                       285.000           ريال

تبدیل 50/75 پلی ران پروتکت                                                                       428.640           ريال

تبدیل 50/110 پلی ران پروتکت                                                                     694.850           ريال

تبدیل 75/110 پلی ران پروتکت                                                                     742.190           ريال

تبدیل 110/125 پلی ران پروتکت                                                                    1.076.400           ريال

تبدیل 125/160 پلی ران پروتکت                                                                    1.885.210        ريال

تبدیل 160/200 پلی ران پروتکت                                                                    2.323.150       ريال

 


چهارراه 45 درجه پلی ران

چهارراه 45 درجه 110 پلی ران پروتکت                                                          2.898.910        ريال

 


رابط پوش فیت پلی ران

رابط پوش فیت 40 پلی ران پروتکت                                                                319.930           ريال

رابط پوش فیت 50 پلی ران پروتکت                                                                365.530           ريال

رابط پوش فیت 75 پلی ران پروتکت                                                                575.910           ريال

رابط پوش فیت 110 پلی ران پروتکت                                                               1.212.350           ريال

رابط پوش فیت 125 پلی ران پروتکت                                                               1.634.450        ريال

رابط پوش فیت 160 پلی ران پروتکت                                                               2.377.010        ريال

 


درپوش تست پوش فیت پلی ران

درپوش تست پوش فیت 40 پلی ران پروتکت                                                       78.490             ريال

درپوش تست پوش فیت 50 پلی ران پروتکت                                                       79.900             ريال

درپوش تست پوش فیت 75 پلی ران پروتکت                                                       171.150           ريال

درپوش تست پوش فیت 110 پلی ران پروتکت                                                     296.510           ريال

درپوش تست پوش فیت 125 پلی ران پروتکت                                                     355.140           ريال

درپوش تست پوش فیت 160 پلی ران پروتکت                                                     605.640           ريال

درپوش تست پوش فیت 200 پلی ران پروتکت                                                     1.381.650        ريال

 


علمک پلی ران

علمک 50-75 پلی ران پروتکت                                                                     414.030           ريال

علمک 125-110 پلی ران پروتکت                                                                  1.091.480           ريال

 


سیفون بازدید پلی ران

سیفون بازدید 110 پلی ران پروتکت                                                                 6.545.140        ريال

سیفون بازدید 125 پلی ران پروتکت                                                                9.278.180        ريال

سیفون بازدید 160 پلی ران پروتکت                                                                 20.201.110       ريال

 

 


سیفون یک تکه علم بلند پلی ران

سیفون یک تکه علم بلند 75-50 پلی ران پروتکت                                                 616.430           ريال

سیفون یک تکه علم بلند 75 پلی ران پروتکت                                                      826.240           ريال

سیفون یک تکه علم بلند 110-110 پلی ران پروتکت                                              1.768.440        ريال

 سیفون یک تکه علم بلند 125-110 پلی ران پروتکت                                              2.229.520        ريال


سیفون یک تکه علم کوتاه پلی ران

سیفون یک تکه علم کوتاه 75-50 پلی ران پروتکت                                               479.400           ريال

سیفون یک تکه علم کوتاه 75 پلی ران پروتکت                                                    652.690           ريال

سیفون یک تکه علم کوتاه 125-110 پلی ران پروتکت                                            1.855.080        ريال

 


سیفون سوکت دار پلی ران

سیفون سوکت دار 50 پلی ران پروتکت                                                             483.140           ريال

سیفون سوکت دار 75 پلی ران پروتکت                                                             483.140           ريال

سیفون سوکت دار 125-110 پلی ران پروتکت                                                     2.548.170        ريال

 


سیفون با دریچه بازدید پلی ران

سیفون با دریچه بازدید 75 پلی ران پروتکت                                                        5.048.170        ريال

سیفون با دریچه بازدید 125-110 پلی ران پروتکت                                               9.237.300        ريال

 


لوله یک سر سوکت پلی ران پروتکت


لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 177.560           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 326.320           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               516.530           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               966.910           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 40 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.380.810        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 292.070           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 391.660           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               620.860           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               1.193.390           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.708.480        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                                 355.480           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 606.560           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               1.045.610           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               2.046.080        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               2.947.930        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               751.680           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.188.930           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             2.145.270        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             4.237.030       ريال

لوله یکسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             6.253.140        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               913.860           ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.571.890        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             2.845.840        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             5.505.730        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             8.170.090        ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 30 سانتی پلی ران پروتکت                               1.581.830        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               2.405.440        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             4.809.760        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             9.618.940        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             14.428.620       ريال

 

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               3.846.650        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             6.844.830        ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             12.977.670       ريال

لوله یکسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             19.016.540       ريال

 


لوله دو سر سوکت پلی ران پروتکت


 

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 288.020           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               538.370           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               840.930           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 50 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               1.205.930        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                                 540.480           ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                               1.004.150        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                               1.699.490        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 75 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                               2.558640         ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.221.240        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             1.897.230        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             3.478.910        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 110 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             5.314.430        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               1.375.540        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             2.549.440        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             4.627.900        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 125 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             6.867.980        ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               2.224.470        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             4.092.340        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             8.183.800        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 160 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             12.275.160       ريال

 

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 50 سانتی پلی ران پروتکت                               4.986.110        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 100 سانتی پلی ران پروتکت                             8.170.230        ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 200 سانتی پلی ران پروتکت                             16.288.600       ريال

لوله دوسر سوکت سایز 200 میلیمتر 300 سانتی پلی ران پروتکت                             24.334.700       ريال