لوله و اتصالات یو پی وی سی upvc

 

لوله یو پی وی سی upvc

 قیمت لوله یو پی وی سی upvc

اندازه لوله

DIA

فشاراسمی

PN

ضخامت لوله

Wall Thickness

وزن هر متر

unit Weight

قیمت

Price

لوله یو پی وی سی 20 16 1.5 0.138 146/000
لوله یو پی وی سی 25 16 1.9 0.213 159/600
لوله یو پی وی سی 32 16 2.4 0.345 250/000
لوله یو پی وی سی 40 16 3.0 0.530 417/000
لوله یو پی وی سی 50 16 3.7 0.823 596/000
لوله یو پی وی سی 63 16 4.7 1.313 939/000
لوله یو پی وی سی 75 16 5.6 1.860 1/359/000
لوله یو پی وی سی 90 16 6.7 2.663 1/911/200
لوله یو پی وی سی 110 16 6.6 3.268 2/291/200
لوله یو پی وی سی 125 16 7.4 4.169 2/888/000
لوله یو پی وی سی 140 16 8.3 5.237 4/785/000
لوله یو پی وی سی 160 16 8.3 5.237 10/510/800
لوله یو پی وی سی 200 16 9.5 6.839 16/170/000
لوله یو پی وی سی 225 16 11.9 10.616  
لوله یو پی وی سی 250 16 13.4 13.441  
لوله یو پی وی سی 280 16 14.8 16.524  
لوله یو پی وی سی 315 16 16.6 20.815  
لوله یو پی وی سی 335 16 18.7 26.320  

قیمت اتصالات یو پی وی سی upvc

 

شیر توپی یو پی وی سی upvc 

شیر توپی یو پی وی سی upvc

سایز

تعداد در جعبه

unit Weight

قیمت

پرایس

شیر توپی 20   3/350/000
شیر توپی 25   4/300/000
شیر توپی 32   5/600/000
شیر توپی 40   6/900/000
شیر توپی 50   8/200/000
شیر توپی 63   11/000/00
شیر توپی 75    
شیر توپی 90   30/000/000

 


 

 

شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد upvc

سایز

تعداد در جعبه

 

قیمت

price

شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 20   4/300/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 25   4/800/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 32   5/300/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 40   5/900/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 50   6/900/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 63   9/700/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 75   21/000/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 90   29/000/000
شیر توپی با قابلیت نصب عمل کرد 110   39/000/000

 


 

 

 شیر توپی ضد اسید یو پی وی سی upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

شیر توپی ضد اسید 20 55 3/800/000
شیر توپی ضد اسید 25 75 4/800/000
شیر توپی ضد اسید 32 60 6/400/000
شیر توپی ضد اسید 40 30 7/650/000
شیر توپی ضد اسید 50 20 9/200/000
شیر توپی ضد اسید 63 12 11/000/000
شیر توپی ضد اسید 75 9 24/000/000
شیر توپی ضد اسید 90 4 34/000/000

 


 

زانو یو پی وی سی چسبی upvc

زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 20 400 108/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 25 200 128/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 32 100 134/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 40 75 195/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 50 80 249/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 63 50 414/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 75 40 861/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 90 25 1/220/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 110 18 2/070/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 125 8 3/260/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 140 6 6/140/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 160 5 6/320/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 200 2 13/200/00
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 225 2 24/300/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 250 2 47/900/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 280 1  
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 315 1 81/700/000
زانو یو پی وی سی چسبی 45 درجه 355 1  

 


 

 زانو یو پی وی سی 90 درجه upvc

 زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه upvc

 

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 20 300 108/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 25 200 129/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 32 100 195/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 40 60 330/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 50 80 352/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 63 60 455/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 75 40 814/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 90 25 1/260/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 110 15 2/150/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 125 8 3/430/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 140 6 6/140/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 160 4 6/200/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 200 2 13/200/00
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 225 1 24/300/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 250 1 47/900/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 280 1  
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 315 1 81/700/000
زانو یو پی وی سی چسبی 90 درجه 355 1  

 


 

 زانویکسر دنده یو پی وی سی 90 درجه

 زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 1/2*20 300 294/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 3/4*25 200 352/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 1*32 100 429/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 11/4*40 60 695/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 11/2*50 80 877/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 2*63 60 1/230/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 21/2*75 40 2/590/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 3*90   3/540/000
زانو یک سردنده یو پی وی سی 90 درجه 4*110   5/770/000

 


 

 زانو یکسرمغزی یو پی وی سی 90 درجه upvc

 زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 1/2*20 300 294/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 3/4*25 200 352/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 1*32 100 429/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 11/4*40 60 695/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 11/2*50 80 877/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 2*63 60 1/230/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 21/2*75 40 2/590/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 3*90   3/540/000
زانو یک سرمغزی یو پی وی سی 90 درجه 4*110   5/770/000

 


 

 

 سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 20 200 129/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 25 100 148/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 32 60 297/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 40 90 388/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 50 50 399/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 63 50 575/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 75 30 994/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 90 18 1/710/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 110 10 2/580/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 125 6 4/280/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 140 4 7/740/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 160 3 7/910/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 200 1 14/900/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 225 1 31/500/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 250 1 61/900/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 285 1  
سه راه یو پی وی سی چسبی 90 درجه 315 1 101/100/000

 


 

 سه راه یو پی وی سی چسبی 45 درجه upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

سه راه یو پی وی سی چسبی 45 درجه 50 80 1/040/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 45 درجه 63 40 1/420/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 45 درجه 75 25 9/500/000
سه راه یو پی وی سی چسبی 45 درجه 90 20 9/500/000

 


چهارراه یو پی وی سی چسبی upvc

 

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

چهارراه یو پی وی سی چسبی  32 110 1/190/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 40 70 1/360/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 50 35 1/590/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 63 40 2/640/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 75 20 2/990/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 90 12 3/980/000
چهارراه یو پی وی سی چسبی 110 7 8/440/000

 


 

سه راه ناف دنده یو پی وی سی upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

سه راه ناف دنده یو پی وی سی 1/2*20 200 397/000
سه راه ناف دنده یو پی وی سی 3/4*25 100 445/000
سه راه ناف دنده یو پی وی سی 1*32 60 524/000
سه راه ناف دنده یو پی وی سی 11/4*40 90 830/000
سه راه ناف دنده یو پی وی سی 11/2*50 50 1/100/000
سه راه ناف دنده یو پی وی سی 2*63 50 1/550/000

 


سه راه تبدیل upvc چسبی

 

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

سه راه تبدیل upvc چسبی 20*32    380/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 25*32    340/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 20*40    559/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 25*40    510/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 32*40    510/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 20*50    454/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 25*50    559/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 32*50    559/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 40*50    559/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 32*63    1/060/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 40*63    990/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 50*63    990/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 63*75    1/610/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 63*90    2/100/000
سه راه تبدیل upvc چسبی 75*90    2/100/000

 


تبدیل upvc چسبی 

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

تبدیل upvc چسبی 20*25 1000 80/000
تبدیل upvc چسبی 20*32 550 105/000
تبدیل upvc چسبی 25*32 500 105/000
تبدیل upvc چسبی 20*40   220/000
تبدیل upvc چسبی 25*40 300 220/000
تبدیل upvc چسبی 32*40 300 118/000
تبدیل upvc چسبی 32*50 200 167/000
تبدیل upvc چسبی 40*50 200 148/000
تبدیل upvc چسبی 32*63 100 279/000
تبدیل upvc چسبی 40*63 100 299/000
تبدیل upvc چسبی 50*63 100 214/000
تبدیل upvc چسبی 40*75   422/000
تبدیل upvc چسبی 50*75 60 387/000
تبدیل upvc چسبی 63*75 60 329/000
تبدیل upvc چسبی 63*90 65 795/000
تبدیل upvc چسبی 75*90 65 475/000
تبدیل upvc چسبی 63*110 75 889/000
تبدیل upvc چسبی 75*110 75 834/000
تبدیل upvc چسبی 90*110   788/000
تبدیل upvc چسبی 90*125   1/690/000
تبدیل upvc چسبی 110*125   1/050/000
تبدیل upvc چسبی 110*140   1/990/000
تبدیل upvc چسبی 125*140   1/150/000
تبدیل upvc چسبی110*160   1/980/000

 


گپ یو پی وی سی چسبی upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

گپ یو پی وی سی چسبی 20 700 91/000
گپ یو پی وی سی چسبی 25 600 105/000
گپ یو پی وی سی چسبی 32 250 128/000
گپ یو پی وی سی چسبی 40 150 150/000
گپ یو پی وی سی چسبی 50 90 227/000
گپ یو پی وی سی چسبی 63 100 267/000
گپ یو پی وی سی چسبی 75 60 409/000
گپ یو پی وی سی چسبی 90 35 700/000
گپ یو پی وی سی چسبی 110 25 970/000
گپ یو پی وی سی چسبی 125 15 1/710/000
گپ یو پی وی سی چسبی 140 10 2/910/000
گپ یو پی وی سی چسبی 160 8 2/960/000
گپ یو پی وی سی چسبی 200 8 5/440/000
گپ یو پی وی سی چسبی 250 2 15/060/000

 


 

درپوش دنده ای یو پی وی سی upvc

سایز

تعداد در جعبه

Box Pcs

قیمت

Price

درپوش دنده ای یو پی وی سی 1/2   205/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 3/4   266/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 1   302/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 11/4   506/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 11/2   600/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 2   682/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 21/2   1/656/000
درپوش دنده ای یو پی وی سی 4   1/700/000