لیست قیمت شیر کشویی برنجی سیم ایتالیا

به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت (تومان)

شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا

70B-PN20 "1/4 71,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/8 71,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1/2 96,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3/4 134,700
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1 184,200
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/4 258,300
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "1.1/2 345,800
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2 515,600
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "2.1/2 818,000
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "3 1,102,500
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "4 2,133,900
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "5 4,979,100
شیر کشویی برنجی سنگین سیم ایتالیا 70B-PN20 "6 6,757,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1/2 80,700
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3/4 108,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1 145,200
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/4 206,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "1.1/2 284,400
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2 408,800
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "2.1/2 693,600
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "3 1,028,000
شیر کشویی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM50-PN16 "4 1,778,400
 
لیست قیمت شیر سوزنی برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM75-200-PN16 "1/2 145,800
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "3/4 210,300
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1 320,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/4 444,500
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "1.1/2 566,000
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "2 807,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "2.1/2 1,775,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "3 2,260,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM75-200-PN16 "4 4,267,600
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1/2 128,100
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "3/4 158,700
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1 231,200
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/4 326,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "1.1/2 436,400
شیر سوزنی ( کف فلزی ) برنجی سبک سیم ایتالیا CIM75-150-PN10 "2 643,600
لیست قیمت شیر یکطرفه برنجی فنری سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

CIM80-PN16 "1/2 109,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3/4 145,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1 209,800
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/4 281,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "1.1/2 370,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2 501,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "2.1/2 889,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "3 1,138,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا CIM80-PN16 "4 1,994,900
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1/2 71,300
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3/4 99,700
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1 153.000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/4 231,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "1.1/2 320.200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2 462,400
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "2.1/2 986,200
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "3 1,316,000
شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا CIM30-30A-PN20 "4 2,098,400
لیست قیمت شیر صافی بدون سرب سیم ایتالیا (توری) .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا

CIM74-PN20 "1/2 100,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3/4 145,800
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1 231,300
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/4 338,000
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "1.1/2 416,200
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2 756,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "2.1/2 1,280,500
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "3 1,760,400
شیر صافی برنجی توری دار سیم ایتالیا CIM74-PN20 "4 3,200,800
لیست قیمت شیر گازی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

CIM10-PN100 "1/4 87,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "3/8 87,300
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN100 "1/2 128,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "3/4 195,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN64 "1 274,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN50 "1.1/4 443,000
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "1.1/2 569,100
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN40 "2 924,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM10-PN25 "4 4,526,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "2.1/2 1,600,400
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "3 2,269,700
شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا CIM12-PN20 "4 3,630,800
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/4 64,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "3/8 64,000
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN80 "1/2 71,300
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "3/4 117,500
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN50 "1 170,700
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN40 "1.1/4 258,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "1.1/2 426,900
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM16-16NPT-PN32 "2 640,400
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "2.1/2 1,196,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "3 1,665,200
شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا CIM14-PN16 "4 2,683,600

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16BL-PN80 "1/4 64,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "3/8 64,000
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN80 "1/2 71,300
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "3/4 117,500
شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16BL-PN50 "1 170,700

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

CIM301/16NPT-PN80 "1/2 71,300
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "3/4 117,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM301/16NPT-PN50 "1 170,700
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN50 "1/2 53,600
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "3/4 85,500
شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا CIM RED 6/1MF -PN40 "1 117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN80 "1/2 71,300
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "3/4 117,500
شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا CIM316NPT-PN50 "1 170,700
لیست قیمت شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

CIM100 "1.1/2 426,900
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2 604,500
شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا CIM100 "2.1/2 818,000
لیست قیمت شیر فشار شکن برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا

CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "1/2 169,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1060 N-PN15-0 to 80 c-Red rate 1:5 - Red function 1 to 4 bar "3/4 186,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1 494,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/4 1,134,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "1.1/2 1,222,300
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2 1,493,800
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "2.1/2 2,312,000
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "3 3,566,200
شیر فشارشکن برنجی سیم ایتالیا CIM 1430 N-PN25-0 to 80 c-Red rate 1:10 - Red function 0.5 to 6 bar "4 10,184,400
لیست قیمت شیر بالانس اوریفیس سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
(تومان)

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1/2 578,800

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

CIM 747-PN25- -10 to 120 c "3/4 711,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1 882,700
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/4 1,067,000
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "1.1/2 1,597,300
شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا CIM 747-PN25- -10 to 120 c "2 2,004,500
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2 4,054,400
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "2.1/2 5,334,800
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "3 8,179,900
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "4 11,736,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "5 17,248,600
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "6 24,539,300
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "8 46,944,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "10 95,667,700
شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا CIM 3739B-PN16- -10 to 120 c "12 126,253,000
لیست قیمت شیر شلنگی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

CIM34-PN40- -15 to 90 c "1/2 111,900

شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا

CIM34-PN40- -15 to 90 c "3/4 152,900
شیر شلنگی برنجی سیم ایتالیا CIM34-PN40- -15 to 90 c "1 229,700
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1/2 115,600
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "3/4 174,400
شیر شلنگی برنجی ضد یخ زدگی سیم ایتالیا CIM34/1-PN40- -15 to 90 c "1 270,300
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34P "1/2 135,900
شیر شلنگی برنجی قفل دار سیم ایتالیا CIM34P "3/4 194,200
لیست قیمت شیر پیسوار برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8 138,700
شیر پیسوار برنجی با فیلتر استیل سیم ایتالیا CIM 45F- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"1/2 138,700
شیر پیسوار برنجی با مهره سیم ایتالیا CIM 46- -20 to 90 c-PN16 "1/2*"3/8 77,700
شیر پیسوار برنجی بدون مهره سیم ایتالیا CIM45-PN16- -15 to 90 c "1/2*"1/2 63,200
لیست قیمت شیر مینی والو برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
(تومان)

شیر مینی والو برنجی دو سر توپیچ سیم ایتالیا

CIM011-PN150- -20 to 95 c "1/2 71,300
شیر مینی والو برنجی دو سر روپیچ سیم ایتالیا CIM015-PN150- -20 to 95 c "1/2 82,000
شیر مینی والو برنجی توپیچ روپیچ سیم ایتالیا CIM012-PN150- -20 to 95 c "1/2 71,300
لیست قیمت سختی گیر الکترونیکی برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
(تومان)
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2501 سیم ایتالیا CIM2501- 0 to 40c-PN16 "1/2 452,700
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2502 سیم ایتالیا CIM2502- 0 to 40c-PN16 "1/2 420,400
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2511 سیم ایتالیا CIM2511- 0 to 40c-PN16 "1/2 323,600
سختی گیر الکترولیتی برنجی با مهره 2512 سیم ایتالیا CIM2512- 0 to 40c-PN16 "1/2 323,600
لیست قیمت تفلون مایع سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
تفلون مایع سیم ایتالیا CIM70-10 100ml 133,700
لیست قیمت شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا .......
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید
نام کالا شرح سایز قیمت
شیر ماشین لباسشویی برنجی سیم ایتالیا CIM39L-PN16 "1/2*"3/4 102,000