آخرین لیست قیمت اتصالات مانیسمان بنکنتاریخ 1401/02/24

 

زانو مانیسمان رده 40 بنکن

 زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن

 

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 1/2                140.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 3/4                170.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 1                   190.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 11/4               290.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه ده 40 بنکن 11/2                390.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 2                    600.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 21/2             1.250.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 3                 1.800.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 4                 3.300.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 5                 5.500.000          ریال

زانو زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 6             8.500.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 8                17.000.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 10              29.000.000          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 12               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 14               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 16               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 18               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 20               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 90 درجه رده 40 بنکن 24               تماس بگیرید          ریال

  

   زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن

 

  زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن

 

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 1/2                90.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 3/4                110.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 1                   130.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 11/4               190.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه ده 40 بنکن 11/2                260.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 2                    460.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 21/2             840.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 3                 1.220.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 4                 2.150.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 5                 3.600.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 6                 5.400.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 8                10.000.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 10              17.500.000          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 12               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 14               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 16               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 18               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 20               تماس بگیرید          ریال

زانو مانیسمان 45 درجه رده 40 بنکن 24               تماس بگیرید          ریال

  

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن

 

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن

 

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 1/2                330.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 3/4                360.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 1                   500.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 11/4              690.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 11/2              930.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 2                1.250.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 21/2            2.300.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 3                 2.950.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 4                 4.600.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 5                 7.300.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 6               11.000.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 8                19.500.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 10              35.000.000          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 12               تماس بگیرید          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 14               تماس بگیرید          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 16               تماس بگیرید          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 18               تماس بگیرید          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 20               تماس بگیرید          ریال

سه راه مانیسمان رده 40 بنکن 24               تماس بگیرید          ریال

  

درپوش گپ مانیسمان رده 40 بنکن

 

 

 گپ مانیسمان رده 40 بنکن

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 1/2                150.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 3/4                180.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 1                   230.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 11/4              250.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 11/2              280.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 2                330.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 21/2            460.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 3                 840.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 4                 1.100.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 5                 1.800.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 6               2.500.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 8                5.100.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 10              9.450.000          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 12               تماس بگیرید          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 14               تماس بگیرید          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 16               تماس بگیرید          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 18               تماس بگیرید          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 20               تماس بگیرید          ریال

گپ مانیسمان رده 40 بنکن 24               تماس بگیرید          ریال

  

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*3/4                360.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*1                    510.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*1                    510.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*114                 700.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*11/4                700.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*11/4                   700.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*11/2                930.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*11/2                930.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*11/2                   930.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*11/2              930.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*2                  1.280.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*2                  1.280.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*2                     1.280.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*2                1.280.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*2                1.280.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*21/2              2.230.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*21/2              2.230.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*21/2                 2.230.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*21/2             2.230.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*21/2             2.230.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*21/2                  2.230.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*3                    2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*3                   2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*3                      2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*3                    2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*3                    2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*3                         2.970.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*3                    2.970.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*4                      4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*4                      4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*4                         4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*4                    4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*4                    4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*4                        4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*4                   4.650.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*4                        4.650.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*5                         9.400.00          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*5                  7.800.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*5                  7.400.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*5                       7.400.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*5                  7.400.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*5                       7.400.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*5                       7.400.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*6                     12.800.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*6                12.800.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*6                11.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*6                     11.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*6                11.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*6                     11.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*6                     11.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*6                     11.000.000          ریال

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*8                     23.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*8                23.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*8                     19.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*8                     19.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*8                     19.000.000          ریال

 سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 6*8                    19.000.000          ریال

 

 

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*10                   36.500.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*10              36.500.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*10                   34.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*10                   34.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*10                   34.000.000          ریال

 سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 6*10                  34.000.000          ریال

سه راه تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 8*10                   34.000.000          ریال 

  

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*3/4                170.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*1                   265.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*1                   265.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*114                 430.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*11/4                300.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*11/4                   255.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*11/2                590.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*11/2                440.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*11/2                   340.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*11/2              325.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*2                    800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*2                    700.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*2                       570.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*2                  470.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*2                  450.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*21/2             2.100.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*21/2             1.950.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*21/2                1.270.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*21/2           1.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*21/2              850.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*21/2                   780.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*3                   2.550.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*3                   2.300.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*3                      1.600.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*3                 1.350.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*3                 1.200.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*3                      1.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*3                    940.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1/2*4                    3.500.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3/4*4                    3.100.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*4                       2.550.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*4                  2.200.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*4                  1.950.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*4                       1.700.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*4                  1.480.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*4                       1.420.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*5                       5.900.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*5                  5.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*5                  4.200.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*5                       3.100.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*5                  2.800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*5                       2.500.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*5                       2.300.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 1*6                       7.400.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/4*6                  6.300.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 11/2*6                  5.400.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*6                       4.800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*6                  4.200.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*6                       3.800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*6                       3.600.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*6                       3.300.000          ریال

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*8                     10.800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*8                  8.500.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*8                       7.400.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*8                       6.850.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*8                       6.300.000          ریال

 تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 6*8                       5.700.000          ریال

 

 

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 2*10                    24.300.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 21/2*10               20.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 3*10                    18.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 4*10                    12.800.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 5*10                    12.000.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 6*10                    10.500.000          ریال

تبدیل مانیسمان رده 40 بنکن 8*10                      9.700.000          ریال 

 اتصالات مانیسمان رده 40 بنکن